تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه پیوند اعضا (1)

BIOTECHNOLOGT FOR HEALTHCARE
BIOTECHNOLOGT FOR HEALTHCARE

کیت های عفونی (ژنوتاپینگ ‏HBV – HPV‏ به روش ‏SSO‏)‏ کیت‎ های عفونی (‏HLA_Typing‏ به روش اتوماسیون ‏SSO‏)‏ تست های تایید ‏HIV‏ ، ‏HTLV‏ و ... به روش ‏Line-immunoassay تست های ‏DNA‏ به روش ‏blot، ‏Reverse Extra‏ کیت های متفرقه ‏CFTR، آلزایمر

ملکولی, کیت PCR, PCR, تکنیک PCR, RNA, تکثیر, اختلالات ژنتیکی, غربالگری, Taq